MSB

Övning ger färdighet när krisen är ett faktum
I Sverige är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som har till uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser.

MSB

Övning ger färdighet när krisen är ett faktum

I Sverige är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som har till uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Myndigheten bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd och ser till att samhället lär sig utav det inträffade. MSB har en således mycket viktig uppgift och ett stort ansvar. Detta ställer stora krav på att verksamheten fungerar optimalt och att datakommunikationen är felfri – där säkerhet och tillgänglighet i IT-miljön naturligtvis är ett måste.

När man som myndighet ansvarar för att stödja samhället vid en eventuell krissituation är det naturligtvis viktigt att ha en fungerande, säker och tillgänglig IT-miljö. För att vara väl förberedda om en krissituation uppstår behövs naturligtvis träning och åter träning. MSB har därför en stor övningsverksamhet inom Övningsenheten i Stockholm, som är systemägare till IT-miljön. Under en övning 2007 kraschade ett IT-system vilket utsatte den ordinarie IT-verksamheten vid dåvarande Krisberedskapsmyndigheten (KBM) för stora påfrestningar. KBM beslutade då att se över sina existerande system för att säkerställa att allt fungerade optimalt så att de kunde kommunicera säkert och tryggt.

 

Hög kompetens och leveranssäkerhet avgjorde val

I samband med att IT-plattformen för övningsverksamheten skulle byggas om inför en stor övning under 2008, som KBM genomförde i under våren samma år, eftersöktes en samarbetspartner med mycket hög kompetens och leveranssäkerhet. KBM kom då i kontakt med Netsafe genom rekommendationer om deras kompetens inom nätverkssäkerhet och datakommunikation.

”Under den korta tid som fanns att tillgå inför vår nästa stora övning 2008 prioriterades hög kompetens och leverans- säkerhet kopplat till kvalitet i lösningarna när vi sökte en samarbetspartner. Netsafe uppvisade enastående goda CV- uppgifter på sina konsulter och exemplariska kundreferenser, vilket har visat sig stämma och de har överträffat våra förväntningar och krav på kompetens, engagemang och pålitlighet” säger Per Söderström, IT-samordnare på MSB.

 

Ny övningsplattform med nya funktioner

Netsafe, med Emanuel Lipschütz som ansvarig konsult, ritade upp en ny arkitektur för den nya IT-plattformen, som separerades från myndighetens ordinarie IT-drift. Genom den nya lösningen kunde KBM leverera nytt IT-stöd till övningarna med nya funktioner så som mail och spelstöd i form av stöd för scenarios, moment och tidsplaner. Den nya plattformen stödjer dessutom datalagring, utskrifter, klientnät och behörighetshantering.

– Med den nya övningsportalen kunde KBM erbjuda högre servicenivåer till våra samverkande aktörer/ organisationer vid genomförande av övningar. Vi har fått bättre planeringsförutsättningar och leveranstider under projekttiden innan övningarna och deltagarna upplever bättre utbildningar tack vare spelstödssystemet, fortsätter Per Söderström.

I samband med sammanslagning av 3 myndigheter bildades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) from januari 2009. Förutom att utveckla övningsportalen som varit i drift sedan 2008 genomförde Netsafe och MSB ett projekt att fysiskt flytta övningsportalen och utveckla den med ny internetleverantör samt redundanta brandväggar och routrar under maj 2009 samt ett proaktivt nätverksunderhåll via underhållsavtalet SMARTnet på Ciscos produkter. De sköter dessutom övningsportalens nameserver, zontransfereringar och domänansökningar. Utöver det har Netsafe även infört distansmötesverktyg Cisco Webex för övningsportalen.

 

Långsiktighet i samarbetet viktigt för framtiden

Samarbetet har sedan 2008 fungerat mycket bra och flera projekt har genomförts sedan dess och nya projekt har startats och är pågående. Som myndighet med ansvar för säkerhet och beredskap vid krissituationer i en så pass föränderlig värld som vi lever i, där teknikutvecklingen är så snabb, är det oerhört viktigt att alltid ha en IT-miljö som klarar de nya krav och förändringar.

– Vi har idag en väldokumenterad IT-plattform och vårt samarbete med Netsafe kännetecknas goda personliga kontakter, där vi är tydliga beställare och Netsafe förädlar våra funktioner med kompletta funktionsleveranser. Allt ifrån designförslag, genomförande, tester och uppföljning av funktionskvalitet. Netsafe genomför även proaktivt underhåll av nätverkskonfiguration och programvara i syfte att motstå fel och brister, som tidigare varit okända, INNAN de uppstår, avslutar Per Söderström.

Kontakta oss!
Svar inom 24h