Digital Transformation (DX Driver)

För att lyckas med digital transformation krävs att man parallellt driver samtliga tre grundpelare; kultur, processer och teknologi. DX Driver är utformat för att holistiskt driva samtliga dessa i en nydanande paketering bestående av fyra ingående delar.

Ramverk

Ett öppet ramverk för automation av IT-infrastruktur med välkända OpenSource-komponenter fritt att vidareutveckla.

Utveckling

Analys, anpassning och utveckling av ramverket utfört av våra specialister tillsammans med er, för att möta samtliga kravställningar.

Processer

En leveransmodell som transformerar IT-avdelningar mot ett agilt arbetssätt och tillhörande processer lämpade för automation.

Kultur

Införandet av en DevOps-kultur för att snabbt kunna anamma ny teknologi och exponera mot resten av verksamheten.


Vi är bäst på det vi gör och gör bara det vi är bäst på.

Utnyttja det.

Resultat efter leverans

Självbetjänad IT och konsumerbar infrastruktur

Den verkliga nyttan uppstår när IT-tjänster blir konsumerbara från en självbetjäningsportal tillgänglig för hela organisationen. Det är centralt i vår leverans att och krävs både för att leverera och utveckla tjänster snabbare. Detta är nyckeln för de organisationer som redan hanterar leveransprocesser i ett system som ServiceNow. Tillgängliggörandet sker genom exempelvis med en självbetjäningsportal i ServiceNow, så att leveransprocessen på ett tryggt och förutsägbart sätt integreras med infrastrukturen och digitaliserar verksamheten.

Flexibilitet utan kompromisser

Inlåsningar och begränsningar hör inte hemma i ett ramverk för automation. De centrala komponenterna i ramverket består av verktyg och system som bygger på öppen källkod. Detta för att maximera öppenhet, möjlighet till community-baserad support och för att göra det enkelt att både integrera olika komponenter med varandra. Att använda välkända öppna verktyg gör det också enklare både att lära och att attrahera talang.

Ett agilt arbetssätt

Ni kommer ha etablerat tvärfunktionella team samt ha ökat samarbetet mellan drift, utvecklingsteam och arkitektteam. Vi för dessa närmare varandra samtidigt som vi hjälper er ställa om till ett agilt sätt att arbeta med automation och utveckling. Ni skall ha anammat den kultur och de processer som behövs för att på ett tillförlitligt sätt dra full nytta av befintlig såväl som tillkommande teknologi på ett automatiserat sätt.

Självständighet

En konsekvens av att arbeta med välkända komponenter och ha ett agilt och strukturerat arbetssätt kring automation gör att man får ett motiverat team utan externa beroenden och att man får lättare att rekrytera. Inbyggt i vår leveransmodell är att ni själva skall kunna förvalta och vidareutveckla det ramverk och den automation vi tillsammans byggt.

Leveransmodell

arrow""
Dag 0 - Implementation
Analys, anpassning & implementation av ramverket.
arrow""
Dag 1 - Agil utveckling
Kollaborativa utvecklingssprintar för specifika use-cases.
arrow""
Dag 2 - Valfri support
Utveckling, löpande support och design.

Ladda ned beskrivningen av DX Driver som PDF.

Bakgrunden – erfarenhet omsatt till värdeskapande

Conscia satsade tidigt på automation av IT-infrastruktur och skaffade oss därigenom värdefull erfarenhet som förädlats över tid. Samtidigt har vi arbetat nära våra kunder och partners, och i dessa uppdrag varit lyhörda för vad som är viktigt och prioriterat. Våra slutsatser och lärdomar har förfinats och resulterat i vad vi kallar Digital Transformation Driver. Vi erbjuder våra kunder ett sätt att driva sin digitala transformation genom att möjliggöra självbetjäning av IT-tjänster med hjälp av automation.

Våra tre viktigaste lärdomar

 1. För att lyckas med digital transformation, kommer det kräva ett engagemang inte bara från enstaka team, utan en samlad IT-avdelning i tätt samarbete med intressenter och stöd från hela organisationen.
 2. Att automatisera IT-system är ett första steg, men för att realisera det sanna värdet av automation behöver denna tillgängliggöras för resten av verksamheten – det vill säga de som konsumerar IT-infrastrukturen. Detta är nyckeln för de organisationer som redan hanterar leveransprocesser i ett system som ServiceNow. Tillgängliggörandet sker genom exempelvis med en självbetjäningsportal i ServiceNow, så att leveransprocessen på ett tryggt och förutsägbart sätt integreras med infrastrukturen och digitaliserar verksamheten.
 3. Digitalisering och automation handlar inte bara om teknologi. Lika viktigt är att arbeta med kultur och processer och utan att arbeta med samtliga dessa tre grundpelare parallellt kommer ett projekt inom digital transformation inte att lyckas.

För att effektivt kunna driva digital transformation hos våra kunder har vi tagit oss tiden att sammanställa de vanliga målen man vill uppnå inom respektive pelare, samt de tillhörande utmaningarna som man ofta ställs inför.

Kultur

Processer

Teknologi

Mål
 • Kollaborativt arbetssätt
 • Tvärfunktionella team
 • Experimentering uppmuntras
 • Kontinuerligt lärande & upskilling
 • Transparens
 • Agil utvecklingsprocess
 • CI/CD-processer etablerade
 • Effektiv förändringshantering
 • Konsumerbar infrastruktur
 • Mjukvarudefinierade plattformar
 • API-drivna & integrerade lösningar
 • Öppna teknologier
Utmaningar
 • Bristande erfarenhet
 • Tröghet hos större företag
 • Förändringsmotstånd
 • Komplexitet och resursbehov associerad med att förändra processer och policys. Resurskrävande arbete som är svårmotiverat.
 • Komplexa IT-miljöer
 • Svårt att integrera automationsverktyg med befintliga system och verktyg
 • Brist på talang inom automation
 • Ej tillräcklig budget

Lösningen – ett öppet ramverk för automation av IT-infrastruktur

I det enkla men tydliga syftet att accelerera våra kunders digitala transformation har vi därför skapat ett flexibelt automationsramverk utifrån nedanstående principer:

Principer

Ingen inlåsning & Öppen källkod

De centrala komponenterna i ramverket består av verktyg och system som bygger på öppen källkod. Detta för att maximera öppenhet, möjlighet till community-baserad support och för att göra det enkelt att både integrera olika komponenter med varandra. Att använda välkända öppna verktyg gör det också enklare både att lära och att attrahera talang.

Modulärt & anpassningsbart

Har du redan kommit en bit på er automationsresa och har redan en plattform att utgå ifrån? Utmärkt. Vi hjälper dig säkerställa att den har funktionaliteten som krävs. Ibland krävs även anpassningar för att stödja en befintlig process, återrapportering eller integration med en ytterligare plattform. Därför väljer du som kund mellan att använda vår färdiga plattform eller att vi bygger vidare på er befintliga, efter vi verifierat att den kommer göra jobbet. Att bygga något som inte skapar inlåsningseffekter och samtidigt erbjuder flexibilitet och framtidssäkerhet handlar om modularitet. Monoliter är svåra att underhålla, komplexa att felsöka och skapar alltid oförutsedda beroenden, varför vi alltid förespråkar oberoende komponenter som fungerar väl tillsammans.

Inga beroenden

Teknologin såväl som vår leveransmodell bygger på att våra kunder blir självständiga efter utförd leverans. Den kod vi levererar är du som kund fri att vidareutveckla och förändra efter en slutförd leverans.

Arkitekturen

Hjärtat i vår leverans är ett beprövat, modulärt och öppet automationsramverk baserat på välkända verktyg och mjukvaror.

Automationsplattformen

Motorn i plattformen består av CI/CD-verktyg som GitLab, GitHub eller Jenkins, en automationsmotor som Ansible eller Terraform samt tillhörande arbetsflöden eller pipelines som koordinerar arbetet.

Norrgående integration

För att exponera tjänster och infrastruktur mot ett användarvänligt gränssnitt används norrgående integrationsmoduler. Vi ser att självbetjäntingsportaler i ServiceNow är vanligast, men det går lika bra att integrera mot andra ITSM-system, egenutvecklande system eller beställningar triggade via API:er eller liknande. På ett strukturerat sätt tar den norrgående integrationsmodulen emot en beställning som sedan behandlas och levereras av automationsplattformen.

Södergående integration

För att kommunicera med infrastrukturen i syfte att skapa, konfigurera eller förändra baserat på de beställningar som kommer in från den norrgående integrationsmodulen, så finns södergående integrationsmoduler för varje typ av plattform, infrastruktur eller moln man väljer att använda. Abstraktion och normalisering sker i dessa moduler, så att en och samma tjänst exempelvis kan spänna över flera hårdvaruplattformar/moduler. Nedanstående är exempel på moduler som vi vanligen stöter på, men vi är också vana vid att utveckla nya.

Source of Truth & Dokumentation

För att integrera mot system som handhar källkod och resursdokumentation används s.k ”Source of Truth”-moduler. Här arbetar vi med system som Nautobot eller Netbox, ServiceNow CMDB och GitLab. Automationsmotorn kommer i en tjänsteprovisionering att både efterfråga och dokumentera resurser och kod, vilket ger spårbarhet och insyn.

Kompetensträning

Parallellt med en implementation av ramverket och för att kunna bli självständiga över tid genomförs med kunskapsdelnings-sessioner i kombination med att vi erbjuder utbildningar och kurser inom automation, programmering och integration.

Se och läs mer om arkitekturen
Read less

Leveransen

– vår affärsmodell bygger på kundresultat och en agil projektmodell

I utvecklingsprojekt är SCRUM och agil projektledning det vedertagna arbetssättet, men ändå vidhåller många kompetensleverantörer en affärsmodell som är anpassad för det gamla sättet att arbeta, vilket skapar ett antal problem. Genom att låta arbetsmodellen sammanfogas med affärsmodellen elimineras dessa problem samtidigt som en rad uppsidor skapas.

Utmaningar i större projekt

Affärsmodellen tar inte hänsyn till okända faktorer

Desto större projekten blir, desto fler okända faktorer kommer att påverka projektets tidsplanering, kravställning, kompetenskrav och resurskrav. Affärsmodellen måste ha inbyggd förmåga att hantera förändrade förutsättningar, vilket de flesta saknar idag. Detta innebär att när förutsättningar förändras uppstår förseningar på grund av ändrade kostnader, kompetenskrav och så vidare.

Affärsmodellen följer inte arbetsmodellen

Vanligt är ett konsultbolag debiterar baserat på antalet arbetade timmar, en totalsumma för genomfört projekt eller en kombination av dessa. Ofta blir konsekvensen att samtlig risk förskjuts till dig som kund genom timdebitering, att du betalar överpris för ett genomfört projekt eller att avtalet behöver förhandlas om under projektets gång eftersom att förutsättningarna förändrats.

Affärsmodellen tar inte hänsyn till de långsiktiga målen

Ett lyckat projekt innebär för oss att vi jobbar sida vid sida, har en kontinuerlig kunskapsöverföring och att det tidigt finns en modell för hur förvaltningen och support skall fungera efter ett avslutat projekt. Ett långsiktigt samarbete skall inte skapa osunda beroenden till en leverantör, utan skall tvärtom förebygga dessa genom att fokusera på up-skilling av kundens personal samtidigt som leverantören finns tillgänglig för vidareutveckling och stöttning.

Vår lösning

Flexibilitet

I framåtlutade projekt inom IT förändras landskapet ständigt. Genom att arbeta i och debitera för utvecklingssprintar hanteras förändringar i kraftställning eller teknologi effektivt och utan fördröjning, som en naturlig del av projektet. Förseningar på grund av exempelvis en förändrad kostnadsbild undviks effektivt.

Delad risk & förutsägbarhet

Varje sprint har ett fast pris. När en sprintplanering är gjord kommer vi att leverera det utlovade resultatet till den kostnaden. Vi tar risken som eventuella problem under en sprint innebär och som kund har du möjlighet att stötta med egna resurser, påverka planering och snabbt ändra projektets riktning.

Bäst lämpade resurser

Vi allokerar de bäst lämpade resurserna från en grupp specialister som täcker samtliga tekniska domäner. Vi utför kontinuerlig kunskapsöverföring som en del av sprintförloppet. Som kund har du möjlighet att tillsätta egna eller tredjeparts resurser i en sprint, med syftet att göra det långsiktiga beroendet av oss som leverantör mindre.

Genomförandet

– kultur, processer och teknologi i ett

Vår leveransmodell är uppdelad i tre faser – iordningställande, utveckling och löpande support. Vi kallar dem Dag 0, Dag 1 och Dag 2. Genomgående är att vi arbetar för att ni som organisation skall utvecklas till att bli självständiga.

Med det menar vi att ni skall:

 • Själva skall kunna underhålla och vidareutveckla hela det ramverk vi tillsammans byggt
 • Har tillgång till och kan modifiera den källkod som ligger till grund för ramverket
 • Har lätt att rekrytera och utbilda personal som har kompetens inom de verktyg och stödsystem vi valt att använda
 • Skall ha anammat den kultur och de processer som behövs för att på ett tillförlitligt sätt dra full nytta av befintlig såväl som tillkommande teknologi på ett automatiserat sätt

Resultatet

– ett helhetsgrepp

Genom att kombinera en agil och kollaborativ leveransmodell, ett öppet automationsramverk tillsammans med en kulturförändring tas ett helhetsgrepp kring digital transformation, som enligt vår erfarenhet skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas. Nedan har vi åter sammanställt mål och utmaningar, men nu också lagt till hur vi angriper dessa!

Kultur

Processer

Teknologi

Mål
 • Kollaborativt arbetssätt
 • Tvärfunktionella team
 • Experimentering uppmuntras
 • Kontinuerligt lärande & upskilling
 • Transparens
 • Agil utvecklingsprocess
 • CI/CD-processer etablerade
 • Effektiv förändringshantering
 • Konsumerbar infrastruktur
 • Mjukvarudefinierade plattformar
 • API-drivna & integrerade lösningar
 • Öppna teknologier
Utmaningar
 • Bristande erfarenhet
 • Tröghet hos större företag
 • Förändringsmotstånd
 • Komplexitet och resursbehov associerad med att förändra processer och policys. Resurskrävande arbete som är svårmotiverat.
 • Komplexa IT-miljöer
 • Svårt att integrera automationsverktyg med befintliga system och verktyg
 • Brist på talang inom automation
 • Ej tillräcklig budget
Vår lösning
 • Tvärfunktionella team en del av vår leverans
 • Vi arbetar sida vid sida i en sprint-baserad leverans, som ger både en chans att lära sig och dra nytta av vår erfarenhet
 • Vi möjliggör en trygg förändringsresa
 • Vi arbetar enligt och etablerar en agil arbetsmodell
 • DevOps är en integrerad del av leveransen
 • Vi stödjer ITILs change management-processer
 • Vi förbinder ServiceNow med Operations-team
 • Maximera nyttan av dina befintliga och kommande investeringar i IT-infrastrukturen
 • Ser till att den går automatisera
 • Arbeta med välkända verktyg baserade på öppen källkod
 • Standardisera och förenkla delar av automationsprocessen
 • Övertyga ledning och expandera budgeten genom att exponera infrastruktur i ServiceNow

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h