English version here

1. Innhold

Disse salgs-, leverings- og tjenestevilkårene (heretter kalt «Vilkårene») gjelder for levering av produkter, service og konsulenttjenester av Conscia Norge (heretter kalt «Tjenestene») til Kunden. Eventuelle endringer i vilkårene skal avtales skriftlig mellom Conscia Norge og kunden (av partnernes godkjente representanter).

2. Konsulent- og serviceytelser

Partene kan bli enig om at Conscia Norge AS leverer konsulenttjenester til kunden etter avtale. Bestilling av konsulenter kan være en enkel forespørsel om en rådgivningstjeneste eller en del av et løpende samarbeid, for eksempel som en avtale om regelmessig vedlikehold av kundens IT-system. Kunden har instruksjonsmyndighet og resultat-ansvar og er dermed eneansvarlig for at Tjenesten er tilstrekkelig til å møte Kundens behov, krav og forventninger.

Fakturering av konsulenttjenester skjer etter Conscia Norge sine nåværende priser for den valgte konsulenten. Med mindre ikke noe annet er eksplisitt avtalt mellom partene, er ingen navngitte konsulenter knyttet til levering av tjenestene. Conscia Norge har derfor rett til når som helst å erstatte konsulentene som de bruker for å levere Tjenestene.

Videre har Conscia Norge rett til å bruke underleverandører til enhver tid. Conscia Norge bruker 3 typer profiler, inkludert «prosjektleder», «spesialist» og «ekspert». Det kan fastsettes en pris per time, per dag eller til fast pris. Med mindre en fast pris er avtalt, vil Conscia Norge fakturere i henhold til dagens priser og etter konsulentens egen registrering av tidsforbruk. Ved endring eller oppsigelse av avtalt konsulentbistand med varsel på mindre enn 3 virkedager, har Conscia Norge rett til å fakturere Kunden 50% av avtalt tidsperiode. Endring eller kanselleringer med mer enn 3 virkedager varsel er gratis.

Alle priser er basert på arbeid innen normal arbeidstid, som er mandag til fredag ​​08:00 – 16:00. Utenfor vanlig arbeidstid legges det på en tilleggsavgift på 100% av dagens timepriser.

3. Produkter

Partene kan bli enige om at Conscia Norge som en del av Tjenesten skal levere produkter, inkludert programvare, maskinvare og / eller annet utstyr.

Hvis Tjenesten omfatter programvare, maskinvare og / eller annet utstyr som er utviklet, produsert og / eller ervervet av en tredjepartsleverandør eller forhandler, vil de vilkår, herunder men ikke begrenset til ansvars begrensninger og fraskrivelser, garantier, etc. som er bestemt av en slik tredjepart, være gjeldende for disse delene av Tjenesten. Conscia Norge påtar seg ikke noe ansvar utover det som fremgår av vilkårene til tredjeparten (for eksempel produsent eller leverandør), med mindre annet er eksplisitt angitt i partenes avtale.

4. Kundens forpliktelser

Kunden skal gjøre Conscia Norge oppmerksom på eventuelle forskrifter, prosedyrer og lignende, som er gjeldende for kundens virksomhet, særlig med hensyn til vedlikehold av datasikkerheten. Kunden forbereder om nødvendig, i samarbeid med Conscia Norge, en oppgavebeskrivelse og en kravspesifikasjon som tydelig beskriver Tjenestens karakter og omfang. Kunden er også pålagt å sikre at Conscia Norge mottar all relevant og nødvendig informasjon om levering av Tjenestene, samt informasjon om Kundens eksisterende IT-utstyr og programvare. Kunden skal sikre Conscia Norge  fri adgang til Kundens IT-systemer, i den grad Conscia Norge  vurderer dette som nødvendig for å levere TJenestene som avtalt.

Kunden er ansvarlig for at alle helse- og sikkerhetskrav er oppfylt, og den skal der det er nødvendig, gi tilgang til, uten noe krav om vederlag, kvalifisert personell, PC og telefon tilgjengelig for Conscia Norge sine konsulenter så lenge de jobber med leveranse av Tjenestene til Kunden.

Kunden må sørge for nødvendige forberedelser både på bygg/kontor , og nødvendige elektriske installasjoner, feks. kraft stabilisatorer, datakabler, klimaanlegg eller kjølesystemer. I tillegg må Kunden skaffe seg det nødvendige kommunikasjonsutstyr og teknologi for Kundens bruk av Tjenesten.

5. Priser

Alle priser er ekskl. MVA, andre offentlige avgifter og frakt- og fraktgebyrer. Conscia Norge forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten varsel.

Ved besøk faktureres minst 2 timer. Telefonstøtte er har en minstetid på 15 minutter. Ved transport faktureres transport-tiden med dagens timepris.

6. Betaling

Conscia Norge sender ut fakturaer etter levering av Tjenestene (inkludert levering av delleveranser). Alle fakturaer utløper 30 dager etter datoen Conscia Norge har opprettet fakturaen. Conscia Norge er etter eget valg berettiget til å betale betaling per. COD. Ved sen betaling skal rentesats på 2% betales. påbegynt måned og reiseavgift.

7. Immaterielle rettigheter

Hver part beholder fullt eierskap og alle immaterielle rettigheter til programvare, forretningskonsepter, dokumentasjon, opplæringsmateriell, etc. som er opprettet, ervervet eller på annen måte oppnådd før denne avtalen.

Immaterielle rettigheter utviklet i forbindelse med levering av Tjenesten tilhører Conscia Norge. Med forbehold om at Kunden har betalt alle utestående beløp, herunder alle vederlag til Conscia Norge, gir selskapet Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-oppsigbar, global, ikke-overførbar, videre-lisensiert, fullt betalt og royalty-fri lisens som kan gjør at Kunden kan bruke Tjenestene til fordel for egne interne forretningsformål.

Det kan være separate vilkår for Kundens bruk av Tjenestene, i den grad Tjenestens immaterielle rettigheter tilhører tredjepart, inkludert leverandører av standard programvare eller maskinvare. I den grad dette er tilfelle, kjøper Kunden utelukkende retten til å benytte seg av slike tjenester i samsvar med vilkårene fastsatt av tredjepart.

Kunden gir dermed Conscia Norge en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, herunder videre-lisensiert, tidsbegrenset, fullt betalt, royalty-fri lisens til å bruke kundens immaterielle rettigheter som Kunden gjør tilgjengelig for Conscia Norge, i den grad er nødvendig for levering av Tjenestene.

Hvis kunden får tilgang til databaser, portaler, etc. egen eid eller tilgjengeliggjort av Conscia Norge, kan kunden få tilgang til og bruke slike databaser, portaler, etc., inkludert relaterte data, rapporter, materiale osv. for egne interne forretningsformål. Kunden har ikke rett til helt eller delvis (i) tillate tredjeparts tilgang og / eller bruke slike databaser, portaler, osv, (ii) distribuere, selge, overføre data, rapporter, materialer og mer. fra slike databaser, portaler, etc. til tredjeparter, og / eller (iii) utnytte data, rapporter, materiale, etc. fra slike databaser, portaler, etc. kommersielt til en tredjepart.

8. Levering

Varene leveres til kundens adresse i Norge for betaling av frakt- og håndteringsgebyr. Risikoen for tap i forbindelse med Tjenestene overføres fra Conscia Norge til Kunden ved levering av Tjenestene.

Alle leveringstider er veiledende og Conscia Norge påtar seg intet ansvar for manglende overholdelse av slike veiledende leveringstider.

9. Utpakking, installasjon

Hvis Tjenestene omfatter utpakking, installasjon og igangkjøring, vil dette bli gjort innen Conscia Norge sin normale arbeidstid, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene.

10. Eiendomsrett

Hvis tjenestene inkluderer maskinvare, vil leveransen bli gjenstand for Kundens betaling av alle godtgjørelser, kostnader og utgifter når disse forfaller. Conscia Norge forbeholder seg eierskapet til levert maskinvare til fullt vederlag for denne maskinvaren pluss  eventuelle renter og kostnader er betalt. Inntil eierskapet er overført til kunden, forplikter kunden seg til å ta vare på maskinvaren, inkludert å holde og vedlikeholde maskinvaren på riktig måte, for sikre den mot brann-, tyveri- og vannskade til full verdi, og kunden forplikter seg videre og ikke gjøre noen maskinvareendringer uten Conscia Norge sitt skriftlige samtykke. Kunden kan heller ikke flytte, overføre, leie, låne eller på annen måte disponere over maskinvaren før overføring av eierskap til Kunden.

11. Servicekontrakter

Kunder som har signert en servicekontrakt, henvises til vilkårene i Conscia Norge sin ordrebekreftelse som gjelder i tillegg til Vilkårene.

12. Force Majeure

Ved force majeure skal partenes forpliktelser, i henhold til avtalen, suspenderes så lenge force majeure-situasjonen vedvarer. Force majeure dekker forhold parten ikke kan styre over, dvs. ikke kan forhindre og eller forutse (med unntak av manglende betaling av skyldige beløp).

Den av partene som ønsker å påberope force majeure skal skriftlig underrette den andre parten uten unødig forsinkelse så snart force majeure er konstatert. Samtidig må den andre parten informeres om forventet varighet av force majeure situasjonen.

13. Testing

Dersom Tjenesten leveres som en del av et prosjekt eller der prosjektets karakter krever dette, skal kunden undersøke og teste de leverte Tjenestene så snart som mulig og senest 5 dager etter levering. Kunden må da gi en skriftlig godkjenning av Tjenestene for å bekrefte Tjenestens ytelse til de avtalte kravene.

Ved Kundens igangsetting av Tjenestene, herunder eventuelle del-leveranser, anses Kunden for å ha godkjent Tjenestene, inkludert eventuelle del-leveranser, fra den datoen kunden begynte å bruke Tjenestene.

14. Mangler

Hvis kunden har gjort en rettmessig reklamasjon, er Conscia Norge forpliktet til å rette opp eventuelle feil i Tjenestene innen rimelig tid, uten å ta hensyn til feilens art. Når det gjelder maskinvare eller tredjeparts programvare, er Conscia Norge forpliktet så langt som mulig å kunne unngå feilen på en slik måte at kundens bruk av Tjenestene kan opprettholdes på en rimelig måte (dette utgjør Kundens eneste non-compliance makt i tilfelle feil i maskinvare eller treparts standard programvare).

Kunden har ikke krav på et forholdsmessig avslag på grunn av mangler, men har rett til å kreve erstatning i samsvar med begrensningene og fraskrivelsene angitt i punkt 15.

Hvis Kundens klage ikke skyldes mangler i Tjenestene, er Kunden forpliktet til å kompensere Conscia Norge for tiden Conscia Norge har brukt til å håndtere og følge opp klagen.

15. Ansvarsbegrensning

Partene påtar seg ansvar i henhold til norsk lov sine generelle regler med de begrensninger og ansvarsfraskrivelser som er angitt i disse vilkårene.

Conscia Norge sitt totale ansvar for krav, inkludert kompensasjon er begrenset til Kundens direkte tap, og kan aldri overstige det totale beløpet (eks. software og hardware) som kunden betalte for Tjenesten. Kunden har ikke rett til å kreve erstatning for indirekte eller direkte skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av forretningsmulighet, tap av fortjeneste, tap av goodwill, tap av data, inkludert tap knyttet til gjenoppretting av data.

Conscia Norge er under ingen omstendigheter ansvarlig for mangler, forsinkelser, manglende oppfyllelse av forpliktelser eller andre vilkår dersom disse helt eller delvis på grunn av (i) Kundens uaktsomhet eller brudd på Avtalen, (ii) Kundens øvrige leverandører eller en tredjepart, som er koblet til kunden, (iii) Kundens bruk av Tjenester på andre måter enn avtalt, (iv) datavirus, innbrudd, Trojanske hester, spy-ware, interferens med teknisk beskyttelse, som stammer fra andre kilder enn Conscia Norge , og (v) forhold forårsaket av nedetid hos kunden eller kundens andre leverandører.

Dersom tjenester inkluderer software og / eller hardware designet, fremstilt og / eller anskaffet fra en tredjepartsleverandør eller forhandler, vil de ansvarsbegrensninger og – fraskrivelser, som er fastsatt av en tredjepart, være gjeldene for denne delen av Tjenesten. Slike ansvarsbegrensninger og – fraskrivelser vil gjelde i tillegg til de, ansvarsbegrensninger og -fraskrivelser som allerede er fastsatt i Avtalen.

Conscia Norge har produktansvar etter norsk lov om produktansvar, dog med respekt til gjeldende lov, og er ansvarlig for produktskader etter de i dette punkt 15 angitte ansvarsbegrensninger og -fraskrivelser. Conscia Norge har rett til å kreve at Kunden gir full refusjon av beløp betalt til en tredjepart, med mindre kravet om tilbakebetaling er basert på en relasjon som kun er mellom Kunden og Conscia Norge.

16. Lov og jurisdiksjon

Betingelsene, og enhver fortolkning eller tvist som følger av den, er underlagt norsk lov, med unntak av International kjøpsloven (CISG). Internasjonal privatrett regler som kan føre til bruk av norsk rett eller annen rett, gjelder ikke.

Enhver tvist mellom partene skal om mulig bli sendt til sine respektive styremedlemmer som vil løse tvisten i fellesskap. Dersom partenes styremedlemmer ikke er i stand til å løse en slik tvist, må den bli sendt til Oslo tingrett.

 

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter