Salgs- og leveringsbetingelser

1. Omfang

Disse salgs-, leverings og servicebetingelser (herefter benævnt “Betingelserne”) gælder for Conscia Danmark A/S’ levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt “Ydelserne”) til kunden.

Enhver ændring til Betingelserne skal aftales udtrykkeligt og skriftligt mellem Conscia Danmark A/S og kunden (af parternes tegningsberettigede repræsentanter).

2. Konsulent- og serviceydelser

Parterne kan aftale, at Conscia Danmark A/S yder konsulentbistand til kunden i nærmere aftalt omfang. Bestilling af konsulenter kan være en enkeltstående anmodning om konsulentassistance eller et led i et løbende samarbejde f.eks. i form af en aftale om regelmæssig vedligeholdelse af Kundens it-system. Kunden har instruktionsbeføjelsen og resultatansvaret og bærer således alene ansvaret for at Ydelserne er tilstrækkelige til at opfylde Kundens behov, krav og forventninger.

Afregning af konsulentbistand sker til Conscia Danmark A/S’ til enhver tid gældende priser for den valgte konsulentprofil. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne er der ikke tilknyttet navngivne konsulenter til levering af Ydelserne. Conscia Danmark A/S er derfor til enhver tid berettiget til at udskifte de konsulenter, som Conscia Danmark A/S anvender til at levere Ydelserne. Endvidere er Conscia Danmark A/S til enhver tid berettiget til at benytte underleverandører.

Conscia Danmark A/S anvender 3 typer af profiler, herunder “projektleder”, “specialist” og “ekspert”. Der kan afregnes per time, per dag eller til fastpris. Medmindre der er aftalt en fast pris faktureres der efter forbrugt tid på baggrund af Conscia Danmark A/S til enhver tid gældende priser, og i henhold til konsulentens egen registrering af forbrugt tid. Ved ændring eller afmelding af aftalt konsulenttid med et varsel på mindre end 3 hverdage, er Conscia berettiget til at fakturere Kunden 50 % af aftalt tidsrum. Ændring eller afmelding med varsel på mere end 3 hverdage er vederlagsfrit.

Alle priser er baseret på arbejde udført indenfor normal arbejdstid, som er mandag til fredag ml. 08:30 – 16:30. Udenfor normal arbejdstid afregnes et tillæg på 100% af de til enhver tid gældende timepriser.

3. Produkter

Parterne kan aftale, at Conscia Danmark A/S som en del af Ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Hvis Ydelserne omfatter software, hardware og/eller andet udstyr udviklet, fremstillet og/eller erhvervet fra en tredjemandsleverandør eller –forhandler, vil de vilkår og betingelser, herunder men ikke begrænset til ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser, garantier mv. som er fastsat af en sådan tredjemand, være gældende for disse dele af Ydelserne. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i parternes aftale, påtager Conscia Danmark A/S sig således ikke noget selvstændigt ansvar ud over hvad der udtrykkeligt måtte fremgå af de af tredjemand (eksempelvis producent eller leverandør) fastsatte vilkår og betingelser.

4. Kundens forpligtigelser

Det påhviler Kunden at gøre Conscia Danmark A/S opmærksom på eventuelle forskrifter, procedurer og lignende, som måtte være gældende i kundens virksomhed, herunder særligt med hensyn til opretholdelsen af datasikkerhed.

Kunden udarbejder, evt. i samarbejde med Conscia Danmark A/S, en opgavebeskrivelse og om nødvendigt en kravspecifikation, der klart og entydigt beskriver Ydelsernes karakter og omfang. Kunden er desuden forpligtet til at sikre, at Conscia Danmark A/S får alle relevante og nødvendige oplysninger vedrørende levering af Ydelserne samt Kundens eksisterende it-udstyr og software. Det påhviler Kunden at sikre Conscia Danmark A/S fri og uhindret adgang til Kundens it-systemer, i det omfang at Conscia Danmark A/S måtte anse dette som nødvendigt for at levere Ydelserne som aftalt.

Kunden indestår for at alle arbejdsmiljøkrav overholdes, ligesom Kunden i fornødent omfang vederlagsfrit stiller kvalificeret personale, maskintid og telefon til rådighed for Conscia Danmark A/S’ konsulenter i forbindelse med levering af Ydelserne.

Kunden skal sørge for nødvendige bygningsmæssige forberedelser og installationer af elektrisk art, evt. strømstabilisatorer, datakabler, luftkonditionerings- eller køleanlæg. Endvidere skal Kunden anskaffe nødvendigt kommunikationsabonnement til Kundens anvendelse af Ydelserne.

5. Priser

Alle priser er ekskl. moms, øvrige offentlige afgifter samt fragt- og ekspeditionsgebyr. Conscia Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer uden forudgående varsel.

Besøg afregnes med minimum 2 timer. Telefonsupport afregnes med minimum 15 minutter. Ved transport faktureres endvidere transporttid med gældende timetakst.

6. Betaling

Conscia Danmark A/S udsteder faktura efter levering af Ydelserne (herunder ved levering af delleverancer). Alle fakturaer forfalder til betaling 30 dage efter den dato hvor Conscia Danmark A/S har udstedt fakturaen. Conscia Danmark A/S er efter eget valg berettiget til at opkræve betaling pr. efterkrav. Ved for sen betaling tillægges morarente på 2% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr.

7. Immaterielle rettigheder

Hver part beholder den fuldstændige ejendomsret og alle immaterielle rettigheder til software, forretningskoncepter, dokumentation, uddannelsesmateriale mv. som er skabt, erhvervet eller på anden måde opnået forud for denne Aftale.

Immaterielle rettigheder udviklet i forbindelse med levering af Ydelserne tilhører Conscia Danmark A/S. Med forbehold af Kundens betaling af alle udestående beløb, herunder alle vederlag til Conscia Danmark A/S, giver Conscia Danmark A/S hermed Kunden en ikke-eksklusiv, uopsigelig, global, uoverdragelig, herunder ved sublicens, fuldt indbetalt og royalty-fri licens til at anvende Ydelserne til egne interne forretningsmæssige formål.

Der kan gælde separate vilkår for Kundens anvendelse af Ydelserne, i det omfang at de immaterielle rettigheder til Ydelserne tilhører tredjemand, herunder leverandører af standardsoftware eller hardware. I det omfang at dette er tilfældet, erhverver Kunden udelukkende retten til at gøre brug af sådanne ydelser i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat af tredjemand.

Kunden giver hermed Conscia Danmark A/S en begrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, herunder ved sublicens, tidsbegrænset, fuldt indbetalt royalty-fri licens til at udnytte Kundens immaterielle rettigheder, som Kunden stiller til rådighed for Conscia Danmark A/S, i den udstrækning det er nødvendigt for Conscia Danmark A/S’ levering af Ydelserne.

Såfremt Kunden får adgang til databaser, portaler, mv. ejet eller stillet til rådighed af Conscia Danmark A/S, må Kunden alene tilgå og anvende sådanne databaser, portaler mv., herunder relateret data, rapporter, materiale mv. til egne interne forretningsmæssige formål. Kunden er således uberettiget til helt eller delvist at (i) lade tredjemand tilgå og/eller anvende sådanne databaser, portaler mv., (ii) videredistribuere, sælge, overdrage data, rapporter, materiale mv. fra sådanne databaser, portaler mv. til tredjemand, og/eller (iii) udnytte data, rapporter, materiale mv. fra sådanne databaser, portaler mv. kommercielt over for tredjemand.

8. Levering

Varerne leveres til Kundens adresse i Danmark mod betaling af et fragt- og ekspeditionsgebyr. Risikoen for tab med hensyn til Ydelserne overgår fra Conscia A/S til kunden ved levering af Ydelserne, herunder dele heraf, til Kunden.

Alle leveringstider er vejledende, og Conscia A/S påtager sig intet ansvar for manglende overholdelse af sådanne vejledende leveringstider.

9. Udpakning, installation mv.

Såfremt Ydelserne omfatter udpakning, installation og idriftsætning, foretages dette inden for Conscia A/S’ normale arbejdstid, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

10. Ejendomsforbehold

Såfremt Ydelserne omfatter hardware sker levering heraf under forudsætning af kundens betaling af samtlige vederlag, omkostninger og udgifter, når disse forfalder. Conscia A/S bevarer dermed ejendomsretten til leveret hardware, indtil det fulde vederlag for dette hardware med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, forpligtiger kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for hardwaren, herunder at opbevare og vedligeholde hardwaren forskriftsmæssigt, at holde det forsikret mod brand-, tyveri- og vandskade til den fulde værdi og i øvrigt ikke foretage nogen form for ændringer i hardwaren uden Conscia A/S’ skriftlige samtykke. Kunden forpligter sig til ikke uden Conscia A/S’ samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over hardwaren, inden ejendomsretten er overgået til kunden.

11. Servicekontrakter

Kunder, der har tegnet servicekontrakt, henvises til vilkårene i Conscia A/S’ ordrebekræftelse der gælder i tillæg til Betingelserne.

12. Force Majeure

Ved force majeure suspenderes parternes forpligtelser i henhold til Aftalen så længe force majeure situationen varer. Force majeure dækker forhold parten ikke er herre over, dvs. ikke kan forhindre og ikke burde forudse (med undtagelse af manglende betaling af forfaldne beløb).

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom uden ugrundet ophold, så snart force majeure er konstateret. Der skal samtidig gives den anden part en orientering om den forventede varighed af force majeure situationen.

13. Afprøvning

Såfremt Ydelserne leveres som en del af et projekt, eller hvor Ydelsernes karakter i øvrigt tilsiger dette, skal kunden hurtigst muligt og senest 5 dage efter levering undersøge og afprøve de leverede Ydelser. Kunden skal herefter udstede en skriftlig godkendelse af Ydelserne til bekræftelse af Ydelsernes opfyldelse af de aftalte krav.

Ved kundens ibrugtagning af Ydelserne, herunder eventuelle delleverancer, anses Kunden for at have godkendt Ydelserne, herunder eventuelle delleverancer, pr. den dato, hvor kunden begynder at bruge Ydelserne.

14. Mangler

Såfremt kunden rettidigt har reklameret er Conscia A/S forpligtet til at afhjælpe eventuelle mangler ved Ydelserne inden for rimelig tid under hensyntagen til manglens karakter. Hvis der er tale om fejl ved hardware eller tredjeparts standardsoftware, er Conscia A/S forpligtet til så vidt muligt at anvise muligheder for omgåelse af manglen på en sådan måde, at Kundens brug af Ydelserne så vidt muligt kan opretholdes på en rimelig måde (dette udgør kundens eneste misligholdelsesbeføjelse i tilfælde af fejl eller mangler ved hardware eller trejeparts standardsoftware).

Kunden er ikke berettiget til et forholdsmæssigt afslag som følge af mangler, men er berettiget til at rejse krav om erstatning i henhold til de i punkt 15 angivne ansvarsbegrænsninger- og fraskrivelser.

Såfremt Kundens reklamation ikke skyldes mangler ved Ydelserne, er Kunden forpligtet til at kompensere Conscia A/S for den tid, Conscia A/S har brugt til håndtering af og opfølgning på reklamationen.

15. Ansvarsbegrænsning

Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse Betingelser angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

Conscia A/S’ samlede ansvar for krav, herunder erstatning, er begrænset til Kundens direkte tab og kan aldrig overstige det samlede beløb (ekskl. software og hardware), som Kunden har betalt for Ydelserne. Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data.

Conscia A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse af forpligtelser eller for andre forhold i henhold, såfremt disse helt eller delvist skyldes (i) Kundens uagtsomhed eller misligholdelse af Aftalen, (ii) Kundens øvrige leverandører eller anden tredjemand, som er forbundet med Kunden, (iii) Kundens brug af Ydelserne på en anden måde end den forudsatte, (iv) computervira, hacking, trojanske heste, spy ware, interferens med tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der hidrører fra andre kilder end Conscia A/S, og (v) forhold der skyldes it-nedbrud hos Kunden eller Kundens øvrige leverandører.

Hvis Ydelserne omfatter software og/eller hardware udviklet, fremstillet og/eller erhvervet fra en tredjemandsleverandør eller –forhandler, vil de ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser, som er fastsat af en sådan tredjemand, være gældende for disse dele af Ydelserne. Sådanne ansvarsbegrænsninger og –fraskrivelser vil gælde i tillæg til de i denne Aftale fastsatte ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

Conscia A/S hæfter for produktansvar i medfør af dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog med respekt af gældende lov, og er ansvarlig for produktskader efter de i dette punkt 15 angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser. Conscia A/S er i det interne forhold mellem Conscia A/S og Kunden berettiget til over for Kunden at kræve refusion af det fulde beløb betalt til tredjemand, medmindre kravet om tilbagebetaling er baseret på forhold, der alene kan tilskrives Conscia A/S.

16. Lovvalg og værneting

Betingelserne, og enhver fortolkning eller tvist, der udspringer heraf, er undergivet dansk ret, bortset fra den internationale købelov (CISG). Internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret end materiel dansk ret, finder ikke anvendelse.

Enhver tvist mellem parterne skal såfremt dette er muligt forelægges disses respektive direktører, som vil løse tvisten i fællesskab. Hvis parternes direktører er ude af stand til at løse en sådan tvist, skal den indbringes for Københavns Byret.