Forretningskontinuitet: Slik sikrer du forsyningskjeden

I en stadig mer tilkoblet verden er bedrifter og organisasjoner svært avhengige av sine leverandører og tredjepartsaktører. Spesielt når det gjelder IT-tjenester og andre kritiske funksjoner. Disse partnerne spiller en viktig rolle i den daglige driften og tilbyr ofte spesialisert ekspertise som kanskje ikke er tilgjengelig internt i din organisasjon. Denne avhengigheten innebærer imidlertid også en risiko. Å stole helt og fullt på eksterne leverandører, uten robust kontinuitetsplanlegging, kan føre til alvorlige konsekvenser ved uventede hendelser eller driftsstans.

Et tydelig eksempel på denne risikoen er når en kritisk leverandør selv blir utsatt for driftsstans, en sikkerhetshendelse eller går konkurs. Disse hendelsene kan ha umiddelbare og alvorlige konsekvenser for din organisasjons evne til å fungere effektivt, eksempelvis på å møte kundenes forventninger og krav, og beskytte sensitiv informasjon.

For å håndtere denne risikoen er det viktig at du ikke stoler helt og fullt på leverandørene dine, men at du også har en plan B. Dette betyr å jobbe aktivt med forsyningskjeden og ha en kontinuitetsplan (Business Continuity Plan, BCP) og en gjenopprettingsplan (Disaster Recovery Plan, DRP) på plass.

Illustration: it is critical for your business to secure your supply chain

Det er viktig at alle aktører forstår situasjonen

Det er ikke tilfeldig at krav og regler stadig blir strammet inn i de ulike landene, eller at EU stiller høyere krav til medlemslandene. Noen eksempler på skjerpede krav er NIS2-direktivet og DORA-forordningen, som representerer EUs pågående innsats for å møte de økende cybertruslene og sikre en sikker digital fremtid for alle medlemsland.

Sammen har DORA og NIS2 som mål å øke den digital- og cybersikkerhet motstandskraften for å beskytte kritisk infrastruktur og sikre økonomisk stabilitet i Europa. Begge tar for seg mange viktige områder, og ett viktig område de deler er å sikre forsyningskjeden. NIS2 adresserer og stiller krav til sikkerhet i forsyningskjeden, inkludert sikkerhetsaspekter knyttet til relasjonene mellom enheten og dens direkte leverandører eller tjenesteleverandører. DORA-forskriften stiller krav til håndtering av IKT-tredjepartsrisiko (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi). ISO 27001 fremhever også viktigheten av å sikre forsyningskjeden.

Budskapet her er sterkt: Cybersikkerhet må prioriteres av hele samfunnet, både offentlig og privat sektor!

Viktigheten av en sikker forsyningskjede

Ikke la risiko drive strategi – driv strategi for å minimere risiko.
Leverandører utgjør en betydelig risiko for virksomheten din, siden du mangler direkte kontroll og innflytelse over dem. Dette samtidig som du mest sannsynligvis vil være sterkt avhengig av deres tjenester og forvaltning av informasjonsressurser. Et feiltrinn fra en leverandør kan umiddelbart bli en utfordring for deg, og i verste fall føre til skade på ditt omdømme, økonomiske tap og svekket markedsposisjon. Dette gjør at det er viktig at du nøye vurdere hvor avhengig virksomheten din er av disse leverandørene. Administrerer de kritiske data og leverer de tjenester som er avgjørende for både virksomhetens vekst og generell drift? Det er derfor avgjørende å etablere robust og sikker leverandørstyring.

Det er viktig å aktivt ta kontroll over situasjonen ved å styrke relasjonene til leverandørene og utvikle en bærekraftig forsyningskjede. Det er ditt ansvar å sikre langsiktig suksess og drift for din bedrift. Ved å proaktivt administrere og minimere disse risikoene, kan du sikre at du ikke bare reagerer på trusler, men strategisk forebygger dem.

It is important to work actively to secure your supply chain

 

Slik sikrer du forsyningskjeden din

Noen enkle tips for å sikre forsyningskjeden din, start med:

  • Risikovurdering og BIA (Business Impact Assessment): Identifiser hvilke deler av virksomheten din som er mest avhengig av tredjepartsleverandører. Vurder potensiell risiko og konsekvenser av et brudd i tjenestene de leverer.
  • Implementer en spesifikk policy for området og etabler en leverandørstyringsprosess.
  • Implementer et register over tredjepartsleverandører.
  • Sørg for at du opprettholder et avtalt nivå av informasjonssikkerhet i leverandørforhold.
  • Sørg for klare og veldefinerte sikkerhetskrav i leverandøravtaler. Dette er avgjørende for å beskytte din informasjon mot potensiell risiko som kan oppstå gjennom tredjepartsforhold.
  • Sørg for at du har en gjensidig gjenopprettingsavtale. Samarbeid med leverandørene dine for å sikre at de også har robuste DRP-planer på plass, planer som integreres med organisasjonens DRP.
  • Øvelse gjør mester. Øv på BCP- og DRP-scenarioene dine regelmessig. Oppdater planene dine for å reflektere endringer i virksomheten din, trussellandskapet og det ytre miljøet.
  • Gjennomgå strategier, som leverandør-diversifisering, for å redusere avhengigheten av én enkelt kilde. Det vil si, unngå å legge «alle egg i en kurv».
  • Regelmessig kommunikasjon med leverandører for å få forståelse av deres evner og begrensninger er også et avgjørende element.

Et konstant arbeid

Å sikre forsyningskjeden din er en pågående prosess som krever fokus og tilpasning. Ved å proaktivt administrere avhengighet av kritiske leverandører og tredjepartsaktører, kan organisasjonen din redusere deres sårbarhet for forstyrrelser og sikre at dere kan fortsette å operere under de mest utfordrende omstendighetene. Dette krever at du finner en balanse mellom å dra nytte av ekspertisen og effektiviteten til eksterne partnere og samtidig opprettholde tilstrekkelig kontroll og fleksibilitet til å kunne tilpasse dere til uventede hendelser.

Forstå risiko i forsyningskjeden

Er forsyningskjeden din så sikker som den kan være? Ved å forstå risiko, ta i bruk beste praksis og implementere effektive strategier, kan bedriften din ikke bare overleve, men også trives i en stadig mer usikker verden.