Allmänna villkor – Conscia Sverige

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor (Allmänna villkor) omfattar Conscia Sverige AB:s (Conscia Sverige) försäljning och leverans av Produkter och Konsulttjänster till Kunden. Förändring av dessa Allmänna villkor ska, för att gälla, överenskommas skriftligen mellan Parterna.

2. Konsulttjänster

Parterna kan överenskomma att Conscia Sverige tillhandahåller Konsulttjänster för ett visst definierat uppdrag. Sådana Konsulttjänster beställs avseende enstaka uppdrag, eller för resursleverans under en förutbestämd tidperiod Det åligger Kunden att ge konsulten för uppdragets genomförande erforderliga instruktioner och att parterna överenskommer om en uppdragsbeskrivning.

För Konsulttjänster utgår ersättning enligt Conscia Sveriges konsultprislista eller vad som är skriftligen överenskommet mellan parterna. Conscia Sverige resursallokerar konsult/konsulter som har erforderlig kompetens och erfarenhet för uppdraget och förbehåller sig rätten att byta ut konsult vid frånvaro av särskilda skäl, så som semester, sjukdom och utbildning. Conscia Sverige har vidare rätt att använda underleverantörer för utförandet av konsultuppdrag. Om Kunden önskar särskilt utpekad konsult, ska detta skriftligen överenskommas mellan parterna. Conscia Sverige erbjuder följande konsultkategorier; Teknisk Projektledare, Specialist, Expert, Senior Expert och Senior Arkitekt.

Prissättning sker enligt timpris löpande räkning eller till fast pris. För timpris löpande räkning faktureras den tid som faktiskt lagts ned månatligen i efterskott och för fastpris faktureras enligt vad som anges i överenskommen uppdragsbeskrivning. Vid avbokning eller förändring av beställd konsulttid senare än tre dagar före uppdragets startdag, förbehåller sig Conscia Sverige att debitera en avboknings- eller förseningsavgift enligt överenskommelse med kunden,

Priserna avser arbete under normal arbetstid, måndag till fredag klockan 8.00 – 17.00. För obekväm arbetstid vardagar 17:00 – 20:00 gäller timdebitering * 1,5. För obekväm arbetstid vardagar 20:00 – 08:00 samt helger: gäller timdebitering * 2.

3. Produkter

Conscia Sverige levererar Produkter, innefattande hårdvara, mjukvara och mjukvarulicenser, efter kundens skriftliga beställning.

Vid leverans av produkter från tredje part, ska den tredje partens villkor för leverans och distribution gälla. Detta innefattar men är inte begränsat till tredje parts villkor avseende ansvarsbegräsningar och garantier.

4. Kundens åtaganden

Kunden ska informera Conscia Sverige om sina IT-policys, regelverk och processer, innefattande säkerhetsföreskrifter och upprätthållande av IT-säkerhet. Kunden ansvarar för att Conscia Sverige får relevant information, inklusive instruktioner, tillgång till IT-system, föreskrifter samt processer och rutiner för att Conscia Sverige ska kunna fullgöra sina åtaganden.

5. Ersättning

Samtliga priser anges exklusive moms, andra skatter såsom exempelvis kemikalieskatt (enligt lag 2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik och andra avgifter såsom frakt, resor vid konsultleverans. Det är vid var tid gällande listpris från tredje part som ligger till grund för kundens pris. I de fall produktpriser anges i annan valuta än SEK, konverteras valutan från basvaluta till SEK vid leveranstillfälle. I de fall där Conscia Sverige köper Produkt i annan valuta än SEK och kunden faktureras i SEK valutajusteras priset om den aktuella valutakursen avviker mer än 2% vid leveranstillfället. Restid debiteras enligt gällande timprislista. Om ej annat överenskommits mellan parterna, tillkommer övriga resekostnader, parkering och logi.

6. Betalningsvillkor

Fakturering sker efter leverans och/eller delleverans. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid betalning efter förfallodatum utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

7. Leverans

Produkter levereras till Kundens adress i Sverige mot erläggande av en leveransavgift. Konsulttjänster levereras när de utförs. Conscia Sverige ombesörjer transport av Produkter till Kundens angivna leveransadress enligt INCOTERMS DAP. Leveranstid meddelas kunden när leveransinformation har kommit Conscia Sverige tillhanda.

8. Äganderättsförbehåll

Conscia Sverige behåller äganderätten till Levererade Produkter tills dess full betalning för dessa, inklusive eventuella dröjsmålsränta och övriga kostnader, har erlagts.

Fram till dess äganderätten för Produkterna har övergått till Kunden förbinder sig Kunden att hantera Produkterna med erforderlig omsorg. Detta innebär att förvaring och underhåll av Produkterna ska ske på ett säkert sätt. Produkterna ska även vara fullt försäkrad mot brand, stöld och vattenskador. Kunden får inte göra någon förändring på Produkterna utan Conscias Sveriges skriftliga medgivande.

9. Service

För leverans av service, gäller villkor enligt SLA-bilaga till Conscia Sverige Allmänna villkor, eller enligt mellan parterna separat överenskommet Serviceavtal.

Vid tecknande av service levererad av tredje part, gäller tredje parts villkor.

10. Immateriella rättigheter

Vardera parten behåller fullständiga immateriella rättigheter till mjukvara, affärskoncept, dokumentation, utbildningsmaterial etc. vilka har framställts, erhållits eller på annat sätt förvärvats före ingåendet av detta avtal.

Immateriella rättigheter vilka har utvecklats i samband med utförandet av Konsulttjänsten, tillhör Conscia Sverige. Genom att Kunden erlägger full betalning för samtliga utestående anspråk, erhåller Kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar, i tiden obegränsad rättighet att använda resultatet av Konsulttjänsten för internt bruk hos Kunden.

Avseende Kundens användning av Konsulttjänster och/eller produkter vilka härrör från tredje part, gäller den tredje partens villkor för immateriella rättigheter.

Tillgång till databaser, portaler etc., vilka Conscia Sverige upplåter till Kunden, får endast användas för Kundens interna bruk. Detta gäller även med dessa sammanhängande data, rapporter, material etc. Kunden har således inte rätt att helt, eller delvis (i) ge tredje part tillgång till eller på annat sätt använda sådana databaser, portaler etc., (ii) distribuera, sälja eller överföra data, rapporter, material etc. från sådana databaser, portaler etc. till tredje part, och/eller (iii) kommersiellt använda eller på annat sätt utnyttja data, rapporter, material etc. från sådana databaser, portaler etc. i förhållande till tredje part.

11. Force majeure

Parterna är inte ansvariga för underlåtenhet eller försening med att fullgöra sina skyldigheter enligt avtal och/eller dessa Allmänna villkor om och i den utsträckning som underlåtenheten eller förseningen beror på, direkt eller indirekt, force majeure såsom naturkatastrof, krig, terrorism, brand eller sociala oroligheter eller annan liknande orsak som står utanför parts kontroll. Denna befrielse gäller under förutsättning att den felande parten inte har brustit i sina åtaganden och att underlåtenheten eller förseningen inte hade kunnat förhindras om rimliga försiktighetsåtgärder hade vidtagits. Vid force majeure är part befriad från att fullgöra sina åtaganden och/eller skadeståndsansvar till följd därav, så länge omständigheten består och under förutsättning att parten fortsätter att vidta de åtgärder som är rimliga ur ett kommersiellt perspektiv för att fullgöra sina åtaganden.

Part som åberopar force majeure ska utan dröjsmål meddela den andre parten om detta, samt beskriva omständigheterna och en uppskattning av när force majeure-situationen förväntas upphöra.

12. Ansvarsbegränsning

Conscia Sveriges ansvar är begränsat till skador som har orsakats genom uppsåt eller försummelse. Conscia Sverige ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada, såsom exempelvis men inte begränsat till förlust av data och goodwill förlust. Conscia Sveriges ansvar är begränsat till det belopp som utgår för Konsulttjänst (exklusive Produkter) som Kunden erlägger, dock maximalt 10 prisbasbelopp/kalenderår.

Conscia Sverige ansvar inte för defekter, försening eller bristande fullgörelse i fall där detta är en följd av (i) Kundens oaktsamhet eller brott mot avtal och/eller dessa Allmänna villkor (ii) oaktsamhet eller brott mot avtal och/eller dessa Allmänna villkor av annan leverantör till Kunden eller tredje part som är hänförlig till Kunden, (iii) användande av Produkter och/eller Konsulttjänster på annat sätt än vad som är avsett, (iv) datavirus, hackning, Trojanska hästar etc., vilka påverkar och tar sig igenom säkerhet vilken inte ankommer på Conscia Sverige, och (v) följder av IT-brister hos Kunden eller annan leverantör till Kunden.

Om leverans innehåller produkter från tredje part gäller, i tillägg till den ansvarsbegränsning som stipuleras i denna punkt, den ansvarsbegränsning som den tredje parten föreskriver för dessa delar.

Conscia Sverige ansvarar för produktsäkerhet enligt lag, med de begränsningar som stadgas i denna punkt 16.

13. Sekretess

Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra Partens medgivande, till tredje man under Avtalstiden eller därefter, avslöja konfidentiell information. Med konfidentiell information förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, som Part önskar hålla hemlig. Undantag till detta sekretessåtagande för konfidentiell information kan ges vid särskilda tillfällen och under särskilda omständigheter av tvingande art, så som men ej begränsat till regulatoriska krav.

14. Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av avtal mellan parterna samt dessa Allmänna villkor, ska ske enligt svensk rätt. Tvist härrörande ur sådant avtal och/eller dessa Allmänna villkor, ska, i fall den inte kan lösas gemensamt av Parternas Verkställande direktörer eller motsvarande, avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Bilaga: Service Level Agreement (SLA)

1. Omfattning serviceleverans

Partnerservice Conscia Care tillhandahålls för kundens Enheter installerade i EU-länder som är EES-anslutna. För Enheter installerade utanför EES-anslutna länder kan tillverkarens service, SmartNet Total Care, tillhandahållas. För SmartNet Total Care gäller Ciscos vid var tid gällande leveransvillkor (http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care/index.html). Serviceleverans sker helt från Cisco och Conscia Sverige kan ej hållas ansvarig för brister i Ciscos åtaganden. Service tecknas per Enhet. Nya enheter som levereras av Conscia Sverige omfattas av service från och med leveransdag, alltså serviceperiodens första dag.

2. Defekter

Om Produkt som omfattas av Conscia Care är defekt, ska felet rapporteras till Conscia Sverige och därefter diagnostiseras och kategoriseras. Felsökning, inklusive diagnostik, kategorisering och leverans av ersättningsutrustning, omfattas av Conscia Care. Kunden ansvarar för initial feldiagnostik samt felhantering enligt servicerutin. Om produkt omfattas av SmartNet Total Care, skall defekt rapporteras direkt till Cisco. Conscia Sverige kan tillhandahålla mer omfattande felsökning, konfigurationsändringar, programvaruuppgraderingar eller installation av ersättningsutrustning efter Kundens Beställning. Arbete faktureras löpande enligt vid var tid gällande konsultprislista. Conscia Sverige kan besluta att eskalera felet till Ciscos globala supportorganisation Cisco TAC. Registreringen av ärendet till Cisco TAC omfattas av serviceåtagandet, medan arbetskostnader för att hantera ärendet vidare debiteras löpande enligt vid var tid gällande konsultprislista. Om Enheten uppges vara defekt under initial 30 dagarsperiod kommer Enhet att kategoriseras som Dead on Arrival (”DOA”). För att Hårdvaran skall klassificeras som DOA, skall Tillverkarens vid var tid gällande kriterier för DOA uppfyllas. För DOA-enheter sänds ersättningsenhet som en nyproducerad enhet från Cisco enligt vid var tid gällande leveranstid för den specifika produkten.

3. SLA-nivåer

Servicenivå avropas för varje enhet. Conscia Sverige förbinder sig att, efter det att Conscia Sverige mottagit felbeskrivning/feldiagnostik, samt konstaterat hårdvarufel, registrera begäran om ersättningsenhet hos Cisco, sk RMA, samt skicka ersättningsutrustning till Kunden. Instruktioner gällande retur av defekta enheter levereras tillsammans med ersättningsprodukten och kunden är ansvarig för att returnera den defekta Enheten inom 10 arbetsdagar från mottagandet av den nya enheten. Nya mjukvaruversioner hålls tillgänglig av Conscia Sverige efter det att ny utgåva finns tillgänglig från Cisco. Conscia Sverige kommer endast att ge service på de mjukvaruversioner som Cisco stödjer. Följande SLA-nivåer kan tillhandhållas:

Next Business Day – Servicenivån gäller helgfria vardagar, måndag till fredag under normal Arbetstid. Förutsatt att RMA registreras hos Cisco senast kl 14.00 CET, skickas en ersättningsenhet från Cisco samma dag.

Software Application Support (SAS) – Inkluderar rätten till buggfixar och maintenance releases.

Software Application Support plus Upgrades (SAU) och Software Upgrades (SW UPG) – Inkluderar rätten till buggfixar, maintenance realeases, nya funktioner och ökad funktionalitet.

4. Löptid

Service tecknas för en förutbestämd serviceperiod från och med leverans av produkten. Serviceperiod kan som längst sträcka sig till datum för, från Ciscos definierade sista dag för enhetens livscykel, s.k. end of support. Kunden kan säga upp service för en viss enhet genom skriftligt meddelande senast 90 dagar innan utgången av den gällande serviceperioden för enheten. Om Kunden inte säger upp service för en enhet, förlängs service för enheten automatiskt löpande i 12 månader i taget. För mjukvara som omfattar licens som berörs av Ciscos mjukvaruprenumeration, sk SW-subscription, sker ingen automatisk förlängning av serviceperiod, utan måste förekommas av förhandling och överenskommelse mellan partnerna inför kommande Serviceperiod. Uppsägning av en eller flera enheter är endast giltig för enheter som specifikt anges av i meddelandet om uppsägning (med specificering av serienummer).

Kontakta oss!
Svar inom 24h