Business Continuity:

Säkra din leverantörskedja med automatiserad cyberhotsövervakning

När IT-världen förändras och företag regelbundet anlitar leverantörer för olika tjänster, blir det allt viktigare att ha insikt i deras cybersäkerhetsnivå. Organisationer står inför utmaningen att inte bara skydda sina interna nätverk utan även att ha översikt över sin externa attackyta – de delar av deras digitala fotavtryck som är tillgängliga från internet och kan utnyttjas av cyberangripare. En del i lösningen är en leverantörskedja med automatiserad cyberhotsövervakning.

Din organisation behöver troligtvis en omfattande översikt och kontroll över dina externa attackytor och helst med automation. Samtidigt vill du även ha möjlighet att ha samma kontroll över dina leverantörers internetexponerade attackytor. Vilken plattform kan ge dig den insynen?

Palo Alto Networks – Cortex Xpanse är ett alternativ att ha i åtanke vid beslutsfattningen och val av sådana förmågor.

För att förstå hur Cortex Xpanse fungerar på en lite mer teknisk nivå är det viktigt att utforska de olika funktionerna och mekanismerna som plattformen använder för att skydda organisationer mot externa hot.

Nätverksskanning och identifiering av exponerade tillgångar

Cortex Xpanse använder en metod som kallas för aktiv nätverksskanning för att kontinuerligt övervaka och identifiera exponerade digitala tillgångar som tillhör en organisation på internet. Processen innebär systematisk skanning av IP-adressblock och DNS-poster för att kartlägga och katalogisera alla nätverksanslutna enheter och tjänster som är tillgängliga offentligt. Identifieringen av exponerade tillgångar inkluderar servrar, routrar, brandväggar, IoT-enheter, och molntjänster. Genom att använda sig av avancerad identifieringsteknik kan Cortex Xpanse urskilja vilka tillgångar som finns, utan också samla in detaljerad information om operativsystem, använda applikationer och potentiellt osäkra konfigurationer.

leverantorskedjan del 2 hero en leverantörskedja med automatiserad cyberhotsövervakning.

Sårbarhetsidentifiering och Riskbedömning

Efter att ha identifierat exponerade tillgångar, analyserar Cortex Xpanse dessa för sårbarheter och potentiella felkonfigurationer som kan utnyttjas av externa angripare. Plattformen använder en omfattande databas över kända sårbarheter, CVE-identifierare (Common Vulnerabilities and Exposures), och egen forskning för att bedöma risknivån för varje upptäckt tillgång. Cortex Xpanse prioriterar identifierade risker baserat på en kombination av faktorer, inklusive sårbarhetens allvarlighetsgrad, tillgångens kritikalitet för verksamheten, och den potentiella inverkan av ett framgångsrikt angrepp. Detta möjliggör för organisationer att rikta sina resurser mot att åtgärda de mest kritiska sårbarheterna först. Din organisation får alltså en prioriteringslista för att snabbt kunna hantera de mest kritiska sårbarheterna.

Maskininlärning och Beteendeanalys

Cortex Xpanse använder avancerade maskininlärningsalgoritmer för att förbättra sin förmåga att upptäcka och förutsäga säkerhetsrisker. Genom att analysera stora mängder data över tid, kan systemet identifiera mönster och anomalier som kan tyda på nya eller utvecklande hot. Några exempel kan vara ovanliga nätverkskonfigurationer, plötslig exponering av tidigare interna tjänster, och andra indikationer på potentiella säkerhetsbrister. Det kraftfulla med beteendeanalysen hos Cortex Xpanse är att produkten ger tidiga varningar om potentiella hot – även innan specifika sårbarheter hunnit bli allmänt kända.

Integration och Automatisering

Cortex Xpanse stödjer integration med flera andra säkerhetsverktyg och plattformar. Detta inkluderar SIEM-system (Security Information and Event Management), sårbarhetshanteringssystem, och incidenthanteringssystem. Integrationen möjliggör automatiserade notifieringar och åtgärdsprocesser. Därmed minskas tiden från upptäckt till åtgärd. Cortex Xpanse stödjer även automatiserade arbetsflöden för att blockera skadliga IP-adresser, uppdatera brandväggsregler, och initiera patchningsprocesser.

Cortex Xpanse ger överblick i hela leverantörskedjan

Palo Alto Networks – Cortex Xpanse framträder inte bara som en avancerad teknisk lösning för att övervaka och minska riskerna associerade med organisationers externa attackytor, utan det är också ett verktyg för att säkra leverantörskedjan. Genom sin förmåga att identifiera och analysera exponerade digitala tillgångar erbjuder Cortex Xpanse en omfattande vy över potentiella sårbarheter, inte bara inom din enskilda organisation, utan även hos dina leverantörer.

Cortex xpanse view Leverantörskedja med automatiserad cyberhotsövervakning

Ett av de viktigaste bidragen från Cortex Xpanse till säkerheten i leverantörskedjan är dess kapacitet att ge insikt i dina leverantörers säkerhetsnivå. I en era där företag blir alltmer beroende av externa tjänster för kritiska affärsfunktioner kan svagheter hos dina leverantörer bli en direkt risk för din organisation. Cortex Xpanse möjliggör för din organisation att aktivt övervaka dina leverantörers exponerade tillgångar, identifiera sårbarheter och bedöma risker i realtid. Genom att använda konkreta data kan din organisation ställa mer precisa krav på leverantörerna. Detta bidrar till att minska risken för kedjeangrepp, där angripare utnyttjar svagheter hos leverantörer i syfte att angripa måltavlor.

Nyckelfunktioner för att säkra leverantörskedjan:

  • Förbättrad Säkerhetsöversikt: Du behöver ha en klar och omfattande bild av det exponerade säkerhetsläget, inte bara i din egen organisation, utan också hos dina leverantörer.
    • Cortex Xpanse hjälper till att identifiera och kategorisera internetanslutna tillgångar inom leverantörskedjan, vilket ger en mer heltäckande säkerhetsanalys.
  • Proaktiv riskhantering: Din organisation behöver ha förmågan att kunna identifiera och åtgärda säkerhetsrisker innan de blir ett problem.
    • Genom att analysera och validera säkerhetsläget hos leverantörer hjälper Cortex Xpanse till att upptäcka och notifiera potentiella svagheter i kedjan.
  • Effektivisering av säkerhetsprocesser: Du behöver ha möjlighet att automatisera och förenkla processen för att övervaka och hantera säkerhetsrisker – det sparar dig både tid och resurser.

 

Kontakt oss så hjälper vi dig att implementera en leverantörskedja med automatiserad cyberhotsövervakning.

 

Har du ett cyberskydd som skjuter från höften? En mognadsanalys är ett utmärkt sätt att försäkra dig om att din organisation har det  skydd och rutiner som ni faktiskt behöver-Säkerhetsbedömningen (CIS-Control) ger dig konkreta svar och åtgärder kring cybersäkerhet och tar bland annat upp Service Provider Management.

Ladda hem white paper här

Kontakta oss!
Svar inom 24h