Steg 2 på automationsresan:

Opportunistisk automation

Har ni testat på lite automation men det har varit reaktiv, ad-hoc? Ser ni fördelarna och vill ta automationen längre? På det opportunistiska steget i automationsresan blir fördelarna med automation tydligare. Här utnyttjar företag möjligheterna genom att automatisera där det ger mest effekt. Alltså lite mer strategiskt. Men ofta sker det i enskilda projekt inom avgränsade områden. Företaget börjar se mönster och skapar enkla verktyg och skript. Dessa hanterar enkla återkommande uppgifter. Trots omedelbara vinster saknas en övergripande strategi.

Opportunistisk automation snabbt förklarad

En molnstrategi är på plats i organisationen, men leveransen från molnbaserad IT och egenproducerad IT harmoniserar inte. IT-avdelningen arbetar fortfarande i stor utsträckning reaktivt, men mer kontrollerat och med större insyn i de olika plattformarnas fördelar. Mindre automationsprojekt har initierats, men i begränsad skala där fördelarna är uppenbara. IT-avdelningen drar nytta av mer utvecklad automation. Samtidigt ökar förståelsen och investeringsviljan i automation.

Plattformsteknologi och verktyg

IT-avdelningen ser hur organisationen arbetar med molnet. Och de använder verktyg som till exempel Terraform och Ansible för att hantera molnresurser. Kommunikationen mellan datacenter och moln är etablerad. Samtidigt finns det en modell för samexistens mellan alla plattformar. Det finns insikter hur API:er kan hanterar befintliga system. DCIM-system (Datacenter Infrastructure Manager) används främst för dokumentation. DCIM har API:er som gör att de stöder automationsverktyg med så kallad Source of truth-information.

Opportunistisk automation förklarad

Processer standardiseras

Standardisering har påbörjats och nya installationer följer dokumenterade rutiner. Molnleveranser sker snabbt, men leveransen från det egna datacentret är fortfarande långsam och felsökning sker reaktivt. Det bromsar verksamheten. Samtidigt finns det fortfarande stora skillnader mellan hur IT-avdelningen och utvecklingsavdelningen arbetar. Och tyvärr finns det ingen process hur leveransen mäts eller följs upp. Insikten att förändringshanteringen behöver anpassas för automatisering finns. Men arbetet med detta kvarstår.

Hur ser arbetskulturen ut?

Vissa team utbyter erfarenheter från enkla automationsprojekt. Men barriärer och olika synsätt på automation finns kvar i organisationen. Detta gör det svårt att bygga en gemensam vision vilket bromsar automationstakten.

Risker i den opportunistiska fasen

  • Vissa leveranser går snabbare med skript som körs från teknikerns dator. Därför finns det risk för konflikter och bristande spårbarhet. Vilket kan hota driftsäkerheten.
  • Lejonparten av IT-leveranserna är manuella och saknar validering och fullgod testning. Vilket innebär att risken för fel och missöden ökar i automatiseringsflöden.

Mognadsgrad

Automationsmognaden vid opportunistisk automation är fortsatt låg för företag i det opportunistiska steget på automationsresan. Nu är säkerheten bättre med ett tydligt molnägandeskap och standardiserade arbetssätt. Samt att ett fundament och en vision för nästa nivå finns. Detta underlättar utvecklingen mot en framtid med fokus på verksamhetsnytta i stället för eldsläckning.

Nästa steg på resan

  • Senior personal ska kunna identifiera och utvärdera enkla och avancerade automationsmöjligheter.
  • Vidare ska medarbetarna kunna hämta information från tillgängliga datakällor som underlag för att automatisera enklare arbetsuppgifter.
  • Fler steg i vårt white paper

 

Nästa steg: Systematisk automation

Kontakta oss!
Svar inom 24h