Business Continuity:

Så säkrar du leverantörskedjan

I en allt mer sammankopplad värld är företag och organisationer i hög grad beroende av sina leverantörer och tredjepartsaktörer. Särskilt när det gäller IT-tjänster och andra kritiska funktioner. Dessa partners spelar en avgörande roll i den dagliga verksamheten och erbjuder ofta specialiserad expertis som kanske inte finns internt. Men detta beroende medför också risker. Att helt förlita sig på externa leverantörer utan en robust kontinuitetsplanering kan leda till allvarliga konsekvenser vid oväntade händelser eller avbrott.

Ett tydligt exempel på denna risk är när en kritisk leverantör själv drabbas av ett avbrott, en säkerhetsincident, eller går i konkurs. Dessa händelser kan ha omedelbara och allvarliga konsekvenser på din organisations förmåga att fungera effektivt. Som att uppfylla kundförväntningar och kundkrav, och skydda känslig information.

För att hantera dessa risker är det viktigt att inte helt förlita sig på sina leverantörer utan att även ha en plan B. Det betyder att jobba aktivt med leverantörskedjan samt ha en kontinuitetsplan (Business Continuity Plan, BCP) och en katastrofåterställningsplan (Disaster Recovery Plan, DRP) på plats.

Leverantörskedjan BCP

Det är viktigt att alla aktörer förstår läget

Det är inte av en slump som regeringen i höstas skärpte skrivningarna om arbetet med informations- och cybersäkerhet i ett regleringsbrev för ett hundratal myndigheter, eller att EU ställer högre krav på medlemsländerna. Några exempel på skärpta krav är NIS2 direktivet och DORA förordningen som representerar EU:s pågående ansträngningar att adressera de växande cyberhoten och försäkra en säker digital framtid för alla medlemsstater.

Sammantaget syftar DORA och NIS2 till att öka den digitala och cybersäkerhetens motståndskraft för att skydda kritisk infrastruktur och försäkra ekonomisk stabilitet i Europa. Båda tar upp många viktiga områden och ett viktigt område de delar handlar om att säkra leverantörskedjan. NIS2 behandlar och ställer krav på säkerhet i leveranskedjan som inbegripet säkerhetsaspekter som rör förbindelserna mellan entitet och dess direkta leverantörer eller tjänsteleverantörer. Förordningen DORA ställer krav på hantering av IKT-tredjepartsrisker (Informations- och kommunikationsteknik). Även ISO 27001 lyfter vikten av att säkra upp leverantörskedjan.

Budskapet här är starkt: Cybersäkerhet måste vara hela samhällets prioritet, offentlig och privat sektor!

Vikten av en säker leverantörskedja

Låt inte riskerna styra strategi – styr strategi mot att minimera riskerna.

Leverantörer utgör en betydande risk för din verksamhet, eftersom du saknar direkt kontroll och inflytande över dem. Samtidigt som du sannolikt är starkt beroende av deras tjänster och hantering av informationstillgångar. Ett felsteg från en leverantörs sida kan omedelbart bli en utmaning för dig, och i värsta fall leda till skador på ert rykte, ekonomiska förluster och en försvagad marknadsposition. Detta gör det essentiellt att noggrant utvärdera hur beroende din verksamhet är av dessa leverantörer. Hanterar de kritiska data och tillhandahåller tjänster som är vitala för både din företagstillväxt och allmänna välbefinnande? Att etablera en robust och säker leverantörshantering är därför avgörande.

Det är viktigt att aktivt ta kontroll över situationen genom att förstärka era relationer med dina leverantörer och utveckla en hållbar leverantörskedja. Det är ert ansvar att säkerställa ert företags långsiktiga framgång och välbefinnande. Genom att proaktivt hantera och minimera dessa risker kan ni säkerställa att ni inte bara reagerar på hot, utan strategiskt förebygger dem.

Leverantörskedjan Hero

Hur man säkrar sin leverantörskedja

Några enkla tips för att säkra din leverantörskedja, börja med att:

  • Riskbedömning och BIA (Business Impact Assessment): Identifiera vilka delar av din verksamhet som är mest beroende av tredjepartsleverantörer. Bedöm de potentiella riskerna och konsekvenserna av ett avbrott i deras tjänster.
  • Implementera en specifik policy för området och implementera en process för leverantörshantering.
  • Implementera ett register över tredjepartsleverantörer.
  • Säkerställ att ni upprätthåller en överenskommen nivå av informationssäkerhet i leverantörsrelationer.
  • Att ha tydliga och väldefinierade säkerhetskrav i leverantörsavtal. Detta är kritiskt för att skydda dina informationstillgångar från potentiella risker som kan uppstå genom tredjepartsrelationer.
  • Se till att ni har en ömsesidig överenskommelse om katastrofåterställning. Arbeta med dina leverantörer för att säkerställa att de också har robusta DRP-planer på plats. Planer som integreras med DRP:n för din organisation.
  • Övning ger färdighet. Öva regelbundet på dina BCP- och DRP-scenarier. Uppdatera dina planer för att återspegla förändringar i din verksamhet, hotlandskapet och den externa miljön.
  • Se över strategier som diversifiering av leverantörer för att minska beroendet av en enda källa. Det vill säga undvika att lägga “alla ägg i samma korg”.
  • Regelbunden kommunikation med leverantörer och en förståelse för deras kapacitet och begränsningar är också ett avgörande moment.

Ett ständigt pågående arbete

Att säkra din leverantörskedja är en löpande process som kräver uppmärksamhet och anpassning. Genom att proaktivt hantera beroendet av kritiska leverantörer och tredjepartsaktörer kan organisationer minska sin sårbarhet för störningar och säkerställa att de kan fortsätta sin verksamhet under de mest utmanande omständigheterna. Detta kräver en balans mellan att utnyttja expertisen och effektiviteten hos externa partners. Och att upprätthålla tillräcklig kontroll och flexibilitet för att anpassa sig till oväntade händelser.

Förstå riskerna i leverantörskedjan

Är din leverantörskedja så säker som den kan vara? Genom att förstå riskerna, ta till sig bästa praxis och implementera effektiva strategier kan ditt företag inte bara överleva utan också blomstra i en alltmer osäker värld.

 

Vill du veta mer? läs vår uppföljande artikel: Säkra din leverantörskedja med automatiserad cyberhotsövervakning.

Läs artikeln här

 

Ta kontrollen över din IT-miljö med CIS Controls, whitepaperet tar bland annat upp Service Provider Management.

Ladda hem white paper här

Kontakta oss!
Svar inom 24h