Conscia Säkerhetsbedömning – CIS Controls

IT-säkerhetsanalys som ger kontroll över säkerhetsläget i företagets nätverk
Säkerhetskontrollerna resulterar i rekommendationer för cybersäkerhet, skrivna på ett språk som lätt kan förstås av IT-personal.

CIS Controls utvecklas av ledande säkerhetsexperter

Du får en översikt över vilken din säkerhetsnivå är – baserad på oberoende källors rekommendationer om kontroller och prioriteringar. Här är CIS Controls ett arbetsverktyg för att göra en prioriteringsplan som kontinuerligt säkerställer ett strukturerat sätt att arbeta med organisationens säkerhet.

Center for Internet Security (CIS) Critical Security Controls (CIS Controls, tidigare känt som SANS Top 20) är en uppsättning prioriterade kontroller som skapats för att stoppa de mest genomträngande och farliga hoten idag. CIS Controls har tagits fram av ledande säkerhetsexperter från hela världen och utvecklas, prioriteras och valideras varje år.

Riktlinjerna består av 18 kritiska kontroller, kallade Critical Security Controls (CSCs), som måste implementeras för att upptäcka, blockera eller förhindra attacker. Kontrollerna är utformade så att de kan implementeras, verkställas och övervakas främst med automatiserade lösningar.

CIS Controls kan ligga till grund för en konkret åtgärdslista. Att använda dessa kontroller ger dig bland annat möjligheten till en prioriterad insats som ökar IT-säkerheten så att den passar den accepterade risknivån. Bara genom att genomföra de första sex kontrollerna (Basic) kan du minska sannolikheten för ett säkerhetsbrott med mellan 85-93%.


Conscia Säkerhetsbedömning med CIS Controls

Critical Security Controls (CSCs)

Säkerhetskontrollerna resulterar i rekommendationer för cybersäkerhet, skrivna på ett språk som lätt kan förstås av IT-personal. CIS Controls är rangordnade så att du kan använda dem för att göra en säkerhetsplan med en prioritetsordning.

Kontrollerna är indelade i tre grupper: 

 • Basic
 • Foundational
 • Organizational

Dessa överensstämmer med punkter i exempelvis ISO27001 / ISO27002 / NIST-ramverket.

Projektplan Conscia Säkerhetsbedömning

Hela projektet tar 3-6 veckor för en it-säkerhetsanalys:

 1. Uppstartsmöte
 2. Intervjuer med relevanta parter
 3. Framtagande av rapport med rekommendationer
 4. Presentation / workshop Conscia Säkerhetsbedömning

 

Ladda ned din kostnadsfria brief om CIS Controls:

Den skickas som PDF till din mail.

CIS Controls it-säkerhetsanalys Critical Security Controls från Conscia

Vanliga frågor och svar om CIS Controls (IT-säkerhetsanalys)

En gemensam och erkänd referensram skapas inom IT, vilket gör IT-säkerhet mätbar. Denna ram bygger på många stora företags erfarenheter av attacker, attacktekniker och processer.

CIS Controls har en tydlig koppling till punkter i större säkerhetsramverk, som ISO27001 / ISO27002 / NIST, och synliggör en verksamhets säkerhetsnivå genom att vidta säkerhetsåtgärder på ett strukturerat sätt.

Vi börjar med ett uppstartsmöte, följt av intervjuer med relevanta personer om den aktuella säkerheten / kontrollerna. Kunden måste bidra med relevanta personer som har insikt i den aktuella säkerhetsuppsättningen (CISO, säkerhetsarkitekter, nätverk / säkerhetsoperatörer). Sedan utarbetas en rapport som sammanfattar resultatet av den slutförda utvärderingen och du får en översikt över den aktuella säkerhetsnivån. Slutligen presenteras rapporten, inklusive rekommendationer för kritiska förbättringar.

Du får en översikt över vilken din säkerhetsnivå är - baserad på oberoende källors rekommendationer om kontroller och prioriteringar. Här är CIS Controls ett arbetsverktyg för att göra en prioriteringsplan som kontinuerligt säkerställer ett strukturerat sätt att arbeta med organisationens säkerhet.

Conscias certifierade säkerhetsexperter analyserar era omständigheter och kommer med förslag på grundläggande regelverk och efterlevnad för IT-säkerhet med fokus på infrastruktur såsom nätverk och brandväggar.

Conscia analyserar och kommer med förslag på grundläggande regelverk och efterlevnad för IT-säkerhet med fokus på infrastruktur såsom nätverk och brandväggar. Det är ett enkelt sätt att bilda sig en uppfattning av statusen på IT-säkerhetsarbetet och hjälper till att fatta rätt beslut kring er IT-säkerhet. Hitta sårbarheterna innan de drabbar er.

 

Fördelarna med Conscia

Nätverk och brandväggar är grundläggande hörnstenar i IT-säkerhetsarbetet och det är ett område som vi kan. Conscia har flest certifierade Cisco design-experter utanför Cisco själva – i hela världen. Det innebär att vi kan hämta in rätt information, göra en väl avvägd analys och ge er de bästa verktygen och vägledningen för att fatta rätt beslut om er IT-säkerhet. Vi har helt enkelt gjort det här förut och garanterar er ett bra resultat.

 • - Informationsinsamling . Genomgång av design, systemsamband, konfigurationer, regelverk, tekniker som används och protokoll i befintligt nätverk och brandväggar.
 • - Riskanalys. Vi går igenom fel, brister och risker utifrån säkerhets och tillgänglighetssynpunkt. Vi identifierar samt klassar dem gentemot vad vi enligt vår erfarenhet anser vara best practice för en design och konfiguration.
 • - Arbetssätt . Vi gör en övergripande genomgång av ert arbetssätt kring IT-säkerhet och kommer med rekommendationer kring förslag på förbättringar.
 • - Rapport. Resultat av genomlysning, riskanalys samt rekommenderade nästa steg dokumenteras i en rapport.
 • - Slutsats och workshop. I en gemensam workshop går vi igenom rapporten och diskuterar prioriteringar för nästa steg.

 

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h